blog22 / Informatyka 

 

Informatyka

 

1.Informatyka ogólnie

2.Programowanie

3.Oprogramowanie

4.Sieci komputerowe

 

1.Inforatyka ogólnie

Informatyka (ang. computer science, computing science, information technology, informatics) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji – w tym technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje, pierwotnie będąca częścią matematyki, rozwinięta do osobnej dyscypliny nauki, pozostającej jednak nadal w ścisłym związku z matematyką, która dostarcza podstaw teoretycznych przetwarzania informacji.

W języku polskim termin ten zaproponował w październiku 1968 r. Romuald Marczyński w Zakopanem na ogólnopolskiej konferencji poświęconej "maszynom matematycznym" na wzór fr. informatique i niem. Informatik.

Informatykę można podzielić na dwie główne dziedziny. Pierwsza z nich – analiza – obejmuje analizowanie informacji przepływających w świecie rzeczywistym, druga zajmuje się tworzeniem oraz używaniem systemów służących do przetwarzania informacji, a obejmuje projektowanie systemów informatycznych, programowanie oraz korzystanie z systemów informatycznych.

Obecnie systemy informatyczne tworzone są głównie z wykorzystaniem komputerów jako narzędzi do przetwarzania informacji.

2.Programowanie

Programowanie to proces projektowania, tworzenia i poprawiania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy pisze się z użyciem reguł określanych przez wybrany język programowania. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika czy działanie komputerów. W inżynierii oprogramowania, programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu.

Między programistami trwają nieustanne debaty, czy programowanie jest sztuką, rzemiosłem czy procesem inżynieryjnym. Inną debatą dotyczącą tego przedmiotu jest stopień, w jakim język programowania wpływa na formę, jaką przybiera oraz jak funkcjonuje końcowy program. Jest ona analogiczna do hipotezy Sapira-Whorfa w lingwistyce.

3.Oprogramowanie

Oprogramowanie (ang. software; nie pomyl z licencjami oprogramowania zawierającymi w nazwie przyrostek -ware) — całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów. Oprogramowanie to dział informatyki.

Oprogramowanie tworzą programiści w procesie programowania. Oprogramowanie jako przejaw twórczości jest chronione prawem autorskim, twórcy zezwalają na korzystanie z niego na warunkach określanych w licencji.

Oprogramowanie dzieli się ze względu na przeznaczenie:

 • oprogramowanie systemowe - realizujące funkcje konieczne dla działania systemu komputerowego
 • oprogramowanie do tworzenia oprogramowania
 • biblioteki programistyczne - oprogramowanie do wykorzystania przez inne programy
 • oprogramowanie użytkowe - mające bezpośredni kontakt z użytkownikiem i realizujące usługi dla tego użytkownika za pomocą aplikacji, z technicznego punktu widzenia jest to oprogramowanie korzystające z usług m.in. systemu operacyjnego, a szerzej - oprogramowania systemowego

Oprogramowanie pisane jest zazwyczaj przy użyciu różnych języków programowania z wykorzystaniem algorytmów. Programy przekształcające oprogramowanie z postaci źródłowej na binarną to kompilatory. Niektóre oprogramowanie, np. napisane w całości w językach interpretowanych, może występować tylko w jednej postaci, spełniającej oba zadania.

Oprogramowanie dzieli się często na oprogramowanie systemowe oraz aplikacje użytkowe. Pojęcie oprogramowania systemowego jest znacznie szersze niż systemy operacyjne. W jego skład wchodzi też oprogramowanie serwerowe i każde oprogramowanie, z którym użytkownik nie ma bezpośredniej styczności.

4.Sieci komputerowe

Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Spis treści

Topologie okablowania sieci komputerowych

 • gwiazda - komputery są podłączone do jednego punktu centralnego, koncentratora (koncentrator tworzy fizyczną topologię gwiazdy, ale logiczną magistralę) lub przełącznika (jedna z częstszych topologii fizycznych Ethernetu)
 • gwiazda rozszerzona - posiada punkt centralny (podobnie jak w topologii gwiazdy) i punkty poboczne (jedna z częstszych topologii fizycznych Ethernetu)
 • hierarchiczna - budowa podobna do drzewa binarnego
 • szyna (magistrala) - komputery współdzielą jedno medium kablowe
 • pierścień - komputery są połączone pomiędzy sobą odcinkami kabla tworząc zamknięty pierścień (np. topologia logiczna Token Ring)
 • pierścień podwójny - komputery są połączone dwoma odcinkami kabla (np. FDDI)
 • sieć (ang. mesh) - oprócz koniecznych połączeń sieć zawiera połączenia nadmiarowe; rozwiązanie często stosowane w sieciach, w których jest wymagana wysoka bezawaryjność.

 

 
   Informatyka
   O Dubiecku
   Pismo techniczne
   Polskie wynalazki
 
Copyright ©2018 by blog22
Kreator Stron www